رزامیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از عباسیه راوندیه.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ رِزَامی را به کسر راء و فتح زاء ضبط کرده است. [۱]

ابن العتائقی نام این فرقه را رازمیه (به تقدیم الف بر زاء) ضبط کرده است. [۲]

ایشان از فرق کیسانیه می باشند. این فرقه از یک سو در مقابل فرقه ابومسلمیه به حساب می آید چرا که ایشان قائل به کشته شدن ابومسلم خراسانی بوده و ابومسلمیه مرگ وی را انکار می کرده اند [۳] و از سوی دیگر در مقابل هُریریه (به ضم هاء) محسوب می شوند. [۴] حسن بن موسی نوبختی ایشان را پیروان رزام دانسته است. [۵]

شایان ذکر است که در اللباب فی تهذیب الانساب از الانساب نوشته عبدالکریم بن محمد سمعانی نقل شده که رزامیه قائل به زنده بودن ابومسلم و استحلال محارم، می باشند. [۶] در حالی که این نسبت بر خلاف مدارک موجود است.

مطالب ابن اثیر (م: 630هـ. ق) در اللباب فی تهذیب الانساب عیناً مطالب سمعانی (م: 562هـ. ق) در الانساب است ولی در این کتاب اشاره ای به کتاب سمعانی نشده است. [۷]

احمد بن علی مقریزی ایشان را پیروان رزام بن سابق معرفی کرده است. [۸]

سیدعلی جرجانی در تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم می نویسد: « رزامیه می گویند بعد از علی، امامت متعلق به محمد بن حنفیه است و پس از او، پسرش عبدالله، ایشان محارم را حلال می شمارند». [۹] دائرة المعارف الاسلامیة رزامیه را از زمره غلاة شیعه به حساب آورده است. [۱۰]

رک: راوندیه.

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص23
  2. ترجمه رسالة الفارقة و ملحة الفائقة، ابن العتائقی، به ترجمه ابراهیم وحید دامغانی، مجله معارف اسلامی، شماره دوم، اسفند1345، ص96
  3. الانساب، عبدالکریم بن محمد سمعانی، ج3، ص59 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص96 / المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص95
  4. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص130 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص256 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص275 / فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص47 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص96 / المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص65 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص136 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص353 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص276
  5. فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص74
  6. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص23
  7. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص23 / الانساب، عبدالکریم بن محمد سمعانی، ج3، ص59
  8. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص353
  9. تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، سیدعلی جرجانی، ص91
  10. دائرة المعارف الاسلامیة، ج8، ص56