قمریه (از زیدیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

صاحب کتاب ثورة زید بن علی به نقل از کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین به پانزده فرقه زیدیه اشاره کرده و به جای قمریه از فرقه عمریه یاد کرده است. [۲]

حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین می نویسد: « زیدیه به امامت علی، حسن، حسین (علیهم السلام) و زید بن علی قائل می باشند. ایشان پانزده فرقه هستند: بتریه، جارودیه، صالحیه، حریزیه، صاحبیه، یعقوبیه، ابرقیه، عقبیه، یمانیه، محمدیه، طالقانیه، عمریه، رکبیه، خشبیه و حلسفیه. » [۳]

این در حالی است که زین العابدین شیروانی ضمن اشاره به پانزده فرقه زیدیه، به جای بَتریه از ابتریه نام می برد و به جای حریزیه، به جریریه اشاره می کند و به جای رکبیه نام زکیه را ثبت کرده و به جای خشبیه از حبشیه نام برده و به جای حلسفیه، فرقه ای را تحت عنوان حنیفیه مورد اشاره قرار داده است. همچنین شیروانی از فرقه قمریه یاد می کند که به جای آن در عبارت مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین عمریه ضبط شده است. [۴]

رک: عُمَریه.


پانویس

  1. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622
  2. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  3. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  4. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622