حنیفیه (از زیدیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از زیدیه. [۱]

آیت الله سید مهدی روحانی به نقل از مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین ـ که کتاب قابل استنادی نیست ـ به این نام اشاره می کند، لکن در چاپ های جدید این کتاب، این نام به چشم نمی خورد، و به جای آن نام حلسفیه را ضبط کرده است. این در حالی است که زین العابدین شیروانی به پانزده فرقه زیدیه اشاره کرده که ظاهراً نام حلسفیه در کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین مطابق با آن گروهی است که زین العابدین شیروانی ایشان را حنیفیه نامیده است. [۲] به نظر می رسد یکی از این دو نام مصحف دیگری است.

پانویس

  1. ثورة زید بن علی، ناجی حسن، ص185 / سیاحت نامه، زین العابدین شیروانی، ص622 / مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210
  2. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص210 / بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص622