صَلْتِیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از عجارده خوارج.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ صَلْتی را به فتح صاد و سکون لام ضبط کرده است. [۱]

ابن العتائقی نام این فرقه را صلبیه ضبط کرده است. [۲]

ایشان اصحاب عثمان بن ابی الصلت می باشند. [۳]

صَلْتِیه بر این باورند که اگر مردی دعوت دینی ما را پذیرفت و اسلام آورد نسبت به او تولی داریم ولی از اطفال همان فرد تبرّی می جوییم چرا که اطفال تا به حد بلوغ نرسند اسلام ندارند و پس از بلوغ است که به اسلام خوانده شده و قبول می کنند. [۴]

عبدالقاهر بغدادی آنان را منسوب به صلت بن عثمان دانسته است. [۵] ضمن آن که می نویسد: «برخی نام مؤسس این فرقه را صلت بن ابی الصلت ذکر کرده اند». [۶]

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص245
  2. ترجمه رسالة الفارقة و ملحة الفائقة، ابن العتائقی، به ترجمه ابراهیم وحید دامغانی، مجله معارف اسلامی، شماره دوم، اسفند1345، ص99
  3. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص52 / البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص135 / تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص40 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص56 / تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، سیدعلی جرجانی، ص110 / الحور العین، نشوان حمیری، ص171 / اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص245 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص116 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص354 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص273
  4. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص179
  5. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص114
  6. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص114