راهویه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مذاهب فقهی اهل حدیث.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ رَاهُوْیی را به فتح راء، ضم هاء و سکون واو ضبط کرده است. [۱]

ایشان منسوب به اسحاق بن راهویه، از محدثین معروف خراسان می باشند.

محمد مقدسی در احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم در ضمن شمارش اصحاب حدیث، از حنبلیه، راهویه، اوزاعیه و منذریه نام می برد. [۲]

نکته درخور تأمل در نقل محمد مقدسی، عدم ذکر سفیانیه (پیروان سفیان ثوری) و ظاهریه در شمار اصحاب حدیث است.


پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص12
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص44