سفیانیه (از مشبّهه و صوفیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مشبّهه و صوفیه.

ایشان پیروان سفیان ثوری می باشند. [۱]

باید توجه داشت که اگر فرقه ای با این نام وجود داشته باشد، ظاهراً بعدها به وجود آمده و خود را به وی منسوب کرده است.

مذهب سفیان ثوری در فقه، مذهب معروفی بوده، چنان که محمد مقدسی می نویسد: «مذهب سفیان در نواحی نجدِ یمن رواج دارد». [۲] وی هم چنین می گوید: «در دینور، اطراف همدان مذهب سفیان ثوری سر و صدایی دارد». [۳]

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب نیز آورده است که: «منسوبین به مذهب سفیان ثوری را از جهت کثرت نمی توان احصا کرد و اهل دینور الآن (قرن هفتم هجری قمری) بر مذهب اویند». [۴]

از مراجعه به منابع مختلف می توان چنین استنباط کرد که منسوبین به مذهب سفیان ثوری به سفیانیه معروف بوده اند، اگر چه گاهی به ایشان ثوریه نیز اطلاق می شده است. هرچند باید توجه داشت که ثوریه مذهب پیروان ابو ثور است و لذاست که جمله محمد مقدسی مبنی بر مندرس شدن مذهب ثوریه را، ظاهراً باید بر مذهب ابوثور حمل نمود.

پانویس

  1. حدیقة الشیعة، محقق اردبیلی، ص560 / منهاج البراعة، دنبلی خویی، ج13، ص140
  2. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص91
  3. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص303
  4. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج2، ص121