عَمّاریه (فطحیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان فطحیه. [۱]

ایـن نـام از روزگاران پیـدایش فطحیه بـر آنـان اطـلاق شـده است، چنـانکه تنقیح المقال فی علم الرجال روایتی را مـورد اشـاره قـرار داده که در آن یونس بن عبدالرحمن از هشام بن حکم سؤالاتی را می پرسد و هشام در پاسخ می گوید: «مهدی عباسی بر اهل اهواء(یعنی: مذاهب) سخت گرفت، ابن المفضل برای آن ها کتابی تصنیف کرده بود که اصناف فرقه ها را در آن ذکر کرده بود» پس یونس می گوید: «و در دو جا شنیدم که این کتاب خوانده می شد، [و من شاهد خوانده شدن این کتاب بودم] وی در کتابش گفته بود: فرقه ای از آن ها را زراریه و فرقه ای از آن ها را عمّاریه (اصحاب عمار ساباطی) و فرقه ای از آن ها را یعفوریه می نامند. و از جمله ایشان فرقه ای است که اصحاب سلیمان اقطع اند و فرقه ای است که به آن ها جوالیقیه گفته می شود». یونس می گوید: «خواننده کتاب، آن روز هشام بن حکم و اصحابش را ذکر نکرد». [۲]

دائرة المعارف تشیع به نقل از تحفة اثنی عشریة می نویسد: «عماریه مرگ امام صادق علیه السلام را باور کردند و به امامت فرزند دیگر او، محمد ایمان پیدا کردند که اینان سر منشأ پیدایش مذهب اسماعیلیه هستند». [۳]

پانویس

  1. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص39 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص260 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص81/ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص102 / المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص95
  2. تنقیح المقال فی علم الرجال، عبدالله مامقانی، ج3، ص296
  3. دائرة المعارف تشیع، ج4، ص275