داوودیه (از مذاهب فقهی اهل حدیث)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مذاهب فقهی اهل حدیث.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب؛ دَاْوُوْدی را به فتح دال، سکون الف، ضم واو اول و سکون واو دوم ضبط کرده است. [۱]

ایشان پیروان داوود بن علی بن خلف ظاهری اصفهانی می باشند.

این گروه مخالف اصحاب رأی بوده و ظاهریه نیز نامیده می شوند. [۲]

آیت الله سید مهدی روحانی در منابع خویش از «ضحی الاسلام» یاد کرده است در حالی که در کتاب تنها سخن از « داوود بن علی بن خلف ظاهری ظواهری» به میان آمده است و به ظاهریه یا داوودیه اشاره ای نشده است. [۳]

محمد مقدسی در احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم می نویسد: «در عمان داوودیه دارای مجالسی می باشند». [۴]

رک: ظاهریه.


پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج1، ص487
  2. بیان الادیان، ابوالقاسم بلخی، ص61 / تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص91 / ضحی الاسلام، احمد امین، ج2، ص116 / الفهرست، ابن ندیم، ص272 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص46
  3. ضحی الاسلام، احمد امین، ج2، ص116
  4. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، محمد مقدسی، ص91