پشت سریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از القاب شیخیه.

علت این نام گذاری آن است که شیخیه ـ در مقابل فقها که نماز خواندن در بالای سر قبور ائمه را از نظر شرعی مجاز می شمردند ـ چنین نمازی را باطل دانسته و می گفتند باید پشت سر قبر امام معصوم نماز خواند. [۱]

بنا بر آنچه محمدباقر موسوی خوانساری در روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ضبط کرده است، این نام به واسطه اختلاف شیخ احمد احسائی و فقهای روزگار خویش در کربلا واقع شده است. به این معنا که شیخ احمد نماز جماعت را پشت قبر شریف حسینی برپـا می داشته درحالی که فقها بـالای سر ضریح مقدس نمـاز می خواندند، و از همین جـا عنـاوین بالاسریه و پشت سریه شکل گرفتند. [۲] در کلمات محمدباقر موسوی خوانساری نکته ای که دالّ بر فتوای شیخ احمد نسبت به بطلان یا حرمت نماز در بالای سر مبارک باشد، وجود ندارد. و لذاست که ممکن است این نام گذاری، صرفاً به جهت انتساب به مکان آن ها و نه به دلیل اعتقاد مذهبی ایشان، پدید آمده باشد.

رک: بالاسریه.


پانویس

  1. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج3، ص327
  2. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج3، ص327