قتیبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از سبأیه.

نام گروهی که می گویند: «باقر علیه السلام زنده بوده و نمرده است و هر وقت بخواهد ظهور می کند».

آیت الله سید مهدی روحانی، مأخذ خویش را کتـاب مجـهول غیرمعتبـر معرفی می کند. ظاهراً این کتاب، مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین است. در این کتاب قتیبیه از سبأیه دانسته شده است و همین مطلب به ایشان نسبت داده شده است. [۱]

رک: باقریه.


پانویس

  1. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص335. ایضاً ن ک: دائرة المعارف تشیع، ج12، ص283.