هبتیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از اسماعیلیه بهره.

دائرة المعارف بزرگ اسلامی می نویسد: «در ایام چهلمین داعی فرقه بهره، هبةالله مؤید فی الدین (1168ـ1193هـ.ق) که مقارن با آغاز استیلای بریتانیا بر هندوستان بود، یک جنبش جدایی طلب در جامعه اسماعیلیان طیبی ـ داوودی پدید آمد. رهبری این نهضت مخالف با داعی اسماعیل بن عبدالرسول مجدوع، مؤلف فهرست معروف کتب و رسائل اسماعیلی و پسرش هبةالله بود که همو بعدها مدعی شد که با امام غائب طیبی تماس دارد. این نهضت در اوجین و جاهای دیگر پیروانی پیدا کرد که به هبتیه (برگرفته از هبةالله) شهرت یافتند. امروز گروه کوچکی از این فرقه بهره های اسماعیلی در اوجین زندگی می کنند.» [۱]

محمدسعید بهمن پور می نویسد: «چند خانوار از بقایای فرقه منسوخه هبةاللهی هم اکنون در اجین سکونت دارند.» [۲]

رک: بهره.


پانویس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج13، ص163
  2. اسماعیلیه از گذشته تا حال، محمدسعید بهمن پور، ص311