احمد اردبیلی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از وحید الاولیاء)
پرش به: ناوبری، جستجو

آقا میرزا احمد مرتضوی ملقب به وحیدالاولیاء در سال 1286 هجری قمری در تبریز متولد شد. بعد از مدتی مسافرت به مناطق ‏مختلف در سال 1312 هجری قمری به اردبیل آمده در آنجا ساکن گردید. وحید الاولیاء بعد از دو سال که در اردبیل ایام را ‏سپری کرد، به شیراز نزد مجدالاشراف رفته و ملقب به مؤید الفقراء گردید. بعد از هشت ماه توقّف در شیراز، مجدداً به اردبیل ‏مراجعت نمود، و باز در سال 1318 هجری قمری عازم شیراز شد و بعد از یک سال توقّف در شیراز به اردبیل بازگشت. در سال 1326 هجری قمری، به نیت اقامت دائمی به شیراز آمد و از برای تنظیم امر معاش خود، «چاپخانه احمدی» را در شیراز ‏تأسیس نمود و بسیاری از کتُب صفویه را در چاپخانه خود به طبع رسانید. او در شب بیست و هفتم صفر المظفّر سال 1374 ‏هجری قمری درگذشت. [۱]


پانويس

  1. (میرزا ابوالحسن حافظ الکتاب، مجله مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران، دوره دوم ـ سوم، شش ماهه اول 1338، شماره1، صص 83 ـ 74